به داستان او خوش آمدید

جدیدترین داستانهای ثبت شده در دوره های مختلف:

۱۲۷۸-۸۸

No posts available

۱۲۸۸-۹۸

No posts available

۱۲۹۸-۰۸

انجمن حقوق زنان در تهران

انجمن حقوق زنان در تهران

هیئت مدیره جمعیت نسوان وطنخواه ، انجمن حقوق زنان در تهران (۱۳۰۱-۱۳۱۱) نشسته از چپ به راست: فخرآفا[...]

تاریخ پر فراز و نشیب ایران در قرن بیستم همواره در جامعه جهانی‌ به عنوان یک کشور اسلامی در خاورمیانه، از دیدگاه مردگرا بیان شده. در مورد نقش زنان در تاریخ به طور معمول بسیار کم و یا هرگز اشاره ایی نشده است.

هدف این پروژه بوجود آوردن یک پایگاه آنلاین برای زنان ایرانی‌ است تا با مشارکت خود نیمه نا شناخته در تاریخ قرن بیستم ایران را از زبان خود بازسازی کنند.

۱۳۰۸-۱۸

فخرالسلطنه و دخترش نیر

فخرالسلطنه و دخترش نیر

فخرالسلطنه و دخترش نیر، ۱۳۰۷ یا ۱۳۰۸ از مجموعه هوری موستوفی مقدم      [...]

۱۳۱۸-۲۸

دبیرستان سعادت

دبیرستان سعادت

روشنک نوعدوست (یا نوع دوست) (۱۲۷۷- ١٣٣۶) روزنامه‌نگار و از پیشگامان جنبش زنان در ایران بود. او از مو[...]

۱۳۲۸-۳۸

No posts available

۱۳۳۸-۴۸

حق رأی برای زنان

حق رأی برای زنان

زنان ایرانی‌ برای اولین بر در سال ۱۳۴۱ به پای صندوق‌های رأی رفتند [...]

۱۳۴۸-۵۸

اردوگاه تفريحي رامسر

اردوگاه تفريحي رامسر

اردوي تفريحي دانش آموزان برگزيده علمي تير 1351 [...]

۱۳۵۸-۶۸

مدرسه راهنمایی

مدرسه راهنمایی

مدرسه راهنمایی سال ۱۳۵۹، زمانی‌ که هنوز در مدرسه دختران داخل مدرسه روسری اجباری نبود. این مدرسه در س[...]

۱۳۶۸-۷۸

کنار دریای خزر

کنار دریای خزر

مسافرت سه روزه تفریحی با دوستان دختر به شمال کشور در سال ۱۳۷۳ .  [...]